Information om fall

Att falla och drabbas av en fraktur kan ge dramatiska konsekvenser. 31 % av de som drabbas av en fraktur får en höftfraktur 1, vilket ofta leder till ett ökat hjälpbehov i det dagliga livet. Ungefär var fjärde person tvingas att byta boende som en följd av frakturen. Frakturer, framför allt höftfrakturer, är sammankopplat med ökad dödlighet2. Studie från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2011 visar att dödsfall var i 55 % orsakade av fallolyckor och endast i 10 % trafikolyckor. Allmänhetens och politikers uppfattning om vanligaste orsak till dödsolycka är trafikolyckor 3

2014 var det 1680 personer i Västerbotten, 65 år eller äldre, som föll och skadade sig så illa att de blev inlagda på sjukhus 4. Det är påtagligt sämre resultat än i övriga landet i samma åldersgrupp.  Socialstyrelsen erbjuder Öppna Jämförelser som en möjlighet att systematiskt följa och analysera utvecklingen i landet. I Västerbotten sammanställer FoU Västerbotten regionala rapporter sedan 2011, med uppgifter från Öppna Jämförelser 5. Där identifierades att fallskador inte är ett problem för bara några av Västerbottens kommuner utan för alla kommuner i länet.  

En arbetsgrupp fick i uppdrag av Ledningskraft 6 i Västerbotten, att försöka minska antalet fallskador samt analysera varför Västerbotten ligger sämre till i jämförelse med övriga riket. Analysen har utgått från aktuell forskning och nulägesstatistik där det framkom att det är viktigt att medvetandegöra problemet hos allmänheten och att kampanjer kan vara ett bra alternativ för detta. 

Därmed kom initiativet att starta en veckolång kampanj – Fall int! i Västerbotten. Syftet var att medvetandegöra samhällsmedborgaren om risker med att falla samt vilka preventiva åtgärder man kan göra för att minimera riskerna. Kampanjen vände sig till ideella organisationer, kommuner, landsting, pensionärsorganisationer samt privata företag. Kampanjens upplägg planerades och material togs fram med inspiration från Age Uk – falls awareness week 7.

Källor

 

 

 

Fallskador bland äldre – en sammanfattning av en kunskapsöversikt om fallskador  (Sveriges kommuner och landsting)

Bakgrundsfakta om fallskador
Det är ungefär en tredjedel av befolkningen över 65 år i eget boende som varje år
råkar ut för en fallolycka. För de äldre som bor i särskilda boendeformer är andelen
som ramlar mycket högt. De flesta fall hos äldre sker utan att de registreras, eftersom
de inte leder till någon märkbar fysisk skada. Däremot kan ett fall förorsaka rädsla för
att falla på nytt, den rädslan kan påverka livsföringen negativt och öka risken för nya fall. Den här psykosociala konsekvensen syns inte om man bara registrerar skador som
krävt sjukvårdsinsatser.  

I relation till alla andra dödsorsaker är fallolyckor internationellt sett den femte vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar, cancer, stroke och lungsjukdomar bland äldre. Det sker cirka 1500 dödsfall per år i Sverige till följd av fallolyckor hos personer över 65 år.  

Om man räknar antalet vårddagar är lårbensfraktur den tredje största gruppen efter schizofreni och stroke. Kostnaderna för en höftfraktur är omkring en kvarts miljon kronor första året efter frakturen. Kommunerna får därefter ta en stor del av fortlöpande omkostnader för eftervård och ökat vårdberoende.  

Våra vanligaste frakturer efter fyllda 65 år i västvärlden är höftfraktur, följt av handledsfraktur och kotkompression. Andra vanligt förekommande frakturer hos personer över 60 år är fraktur på revben, underben och bäcken. Den vanligaste frakturen orsakad av fallolycka i Sverige är däremot handledsfrakturer. Ur ett samhällsperspektiv ligger ofta fokus på höftfrakturer, på grund av stora ekonomiska kostnader och stort lidande för personen som drabbas. Kotfrakturer har dock i senare års forskning visat sig medföra minst lika stora förluster i livskvalitet för individen som höftfrakturer.  

I takt med att välfärdsamhällen utvecklas förändras den demografiska bilden med allt piggare äldre, som lever längre och blir fler till antalet. Samtidigt ökar även andelen sköra äldre, genom en förbättrad sjukvård där många räddas till livet. Antalet äldre i Sverige förväntas öka med cirka 327 000 personer inom ett decennium. En topp av fallolyckor som kräver sjukhusvård kan inträffa runt åren 2020-2030. I ett europeiskt perspektiv ligger Sverige dåligt till när det gäller dödsfall bland äldre förorsakade av olika typer av skador, förutom i vägtrafiken (Räddningsverkets nationella centrum för lärande från olyckor, NCO 2008:9).  

Antalet fallskador ökar, men det handlar inte bara om att antalet äldre och framför allt antalet sköra äldre ökar – det kan också ses som en ny välfärdssjukdom. Det finns mönster som visar att stigande BNP tycks ge fler fallolyckor i de flesta länder. I Kina förekommer inte fallolyckor och frakturer i lika stor omfattning som i Sverige. Däremot sker en dramatisk förändring i vissa delar av Kina, där höftfrakturer i storstäderna nu ökar jämfört med landsbygden. Detta mönster återkommer internationellt med en högre andel höftfrakturer i tätorter och storstäder än i glesbygd.

Källa: Fallskador bland äldre – en sammanfattning av en kunskapsöversikt om fallskador Sveriges Kommuner och Landsting (2009)

Vad kan vi då göra för att förhindra fallolyckor?

Det finns många enkla saker som äldre kan göra för att förebygga fall och de förödande konsekvenser som kan komma med fallet. Genom lokala/regionala aktiviteter och bevakning av media kan kampanjen Fall int! ge en möjlighet för äldre, deras anhöriga och personal att lära sig mer om fall samt delta i aktiviter om hur man kan förebygga fall. Syftet blir då att medvetandegöra att detta är ett både nationellt problem såväl som regionalt.

Du/Ni kan anordna er egen aktivitet under kampanjveckan. Se under material och idékatalogen för uppslag till aktiviteter.  Om du/ni registrerar er aktivitet  så gör vi reklam för den på hemsidan. Vem som helst kan anordna en aktivitet,  ingen aktivitet är för stor eller för liten. Nu hjälps vi åt att göra skillnad!!